Közérdekű adatok

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 1. Hivatalos név (teljes név)

 Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet

 2. Székhely

 Zalaegerszeg

 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

 Kis u. 8. PF. 107.

 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

 92/311-134

 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

 92/311-180

 6. Központi elektronikus levélcím

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 7. A honlap URL-je

www.zegesz.hu

 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Titkárság: 92/311-134

Étkeztetés: ügyintézés 92/510-945; lemondás, módosítás: 80/210-411 

 10. Az ügyfélfogadás rendje

Központ:

Hétfő: 13.00 - 15.30-ig

Kedd: 9.00 - 12.00-ig

Szerda: 13.00 - 15.30-ig

Csütörtök: 9.00 - 12.00-ig

Péntek: szünnap

Étkeztetés:

Hétfő- péntek: 7-11 óra

Szerda: 13-17 óra

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

 Szervezeti felépítés

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Gehér Mariann igazgató
92/510-217
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Patakiné Sümegi Mária gazdasági vezető
92/510-218
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Koródi Gabriella munkaügyi csoportvezető
92/510-216
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Bukics László műszaki csoportvezető
+36 30/929-26-38
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Konrád László gazdasági csoportvezető
92/311-134
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Fonyódiné Garami Gabriella étkeztetési csoport
92/510-945
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Tamási Tiborné üzemeltetési főelőadó
92/311-134

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1.2. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.

92/502-100

zalaegerszeg.hu

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

1.       A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,

2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról

2011. évi CXCVI. törvény a Nemzeti vagyonról,

2015. évi CXLIII. törvény a Közbeszerzésekről,

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről,

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

2000. évi C. törvény a Számvitelről,

1993. évi III. törvény a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,

1997. évi XXXI. törvény a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,

1997. évi CLIV. törvény az Egészségügyről,

2003. évi XCII. törvény az Adózás rendjéről,

1990. évi C. törvény a Helyi adókról,

1995. évi CXVII. törvény a Személy jövedelemadóról,

2007. évi CXXVII. törvény az Általános forgalmai adóról,

1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről,

2011. évi CXII. törvény az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról,

77/1993. (V.12) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáráról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél,

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról,

368/2011. (XII.31.) Korm. r. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,

4/2013. (I.11.) Korm. r. az államháztartás számviteléről,

370/2011.(XI.31.) Korm. r. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről, 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról,

41/2015. (VII. 15.) BM rendelet Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről,

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról,

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról,

ZMJV Közgyűlésének helyi rendeletei.

ZeGesz alaptevékenysége, feladata, hatásköre: A ZeGesz vagyon feletti rendelkezési jogát a Zalaegerszegi Megyei Jogú Város Önkormányzatának Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2013. (II.08.), önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelete és a mindenkori hatályos előírások alapján megkötött vagyongazdálkodási megállapodásban felsorolt vagyontárgyak tekintetében az önkormányzat nevében ellátja a vagyongazdálkodási feladatokat. Az önkormányzat tulajdonában álló, a köznevelési közfeladat ellátást biztosító ingó és ingatlanvagyonnak a vagyonkezelő adatszolgáltatása alapján történő nyilvántartása, selejtezése.

A ZeGesz az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő hatáskörrel rendelkezik és az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott költségvetési keretein belül, beszámolási kötelezettséggel önállóan gazdálkodik.

A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján ellátja a hozzá rendelt költségvetési szervek pénzügyi-gazdálkodási feladatait, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján étkezéssel, valamint a szünidei gyermekétkeztetéssel összefüggő egyes feladatokat.II. Közzétételi egység:

Közérdekű adatok megismerésének szabályozása

KÖZADAT KERESŐ

KÖZÉRDEKŰ ADATOK SZABÁLYZATA

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Iroda szabályszerűségi-, pénzügyi-, rendszer-, és informatikai rendszer ellenőrzés

2014. szeptember 13. október 28.I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

 Költségvetés 2017

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2016 évi beszámoló

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

 2015 évi Zárszámadás

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok


 Foglalkoztatottak összesített adatai
 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege


 Összesített adatok
 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveII. Közzétételi egység: Támogatások

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

 zalaegerszeg.hu/uvegzseb

III. Közzétételi egység: Szerződések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani


 HUNGAST szerződés
 HUNGAST szerződés módosítás              

 E.ON földgáz értékesíési szerződés
 E.ON földgáz értékesíési szerződés módosítás
 E.ON villamos energia szerződés
 E.ON villamos energia szerződés módosítás

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

zegesz.hu/közbeszerzés/zegesz-központ