Információ

  
Tisztelt Szülők!
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete 2018. január 1-el változott.
 
A rendelet 28. § alapján módosult gyermekétkeztetési támogatás (250 Ft/nap) folyósítása: 2018. január 1-től közvetlenül a támogatásra jogosult részére kerül átutalásra, minden hónap 15-ig.

Fentiek alapján felhívjuk azon Szülők figyelmét, akik a fenti rendelet alapján gyermekük étkezéséhez önkormányzati támogatást korábban igénybe vették, és 2018-ban is jogosultak a támogatásra, hogy továbbiakban az étkezési díj teljes összegét határidőre ki kell fizetni a ZeGesz által kiállított számla alapján.

Abban az esetben, ha ez elmarad, gyermeke mindaddig nem étkezhet, míg a számla kiegyenlítésre nem kerül.

Köszönjük megértésüket!

ZeGesz vezetősége

 

Tisztelt Szülő!Tájékoztatom, hogy a 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az önkormányzatnak étkezési lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak, a szolgáltatás igénybevétele térítési díjköteles. Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint:

21/B. §. (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:

b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

bb) nevelésbe vették;

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;

d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

da) nevelésbe vették, vagy

db) utógondozói ellátásban részesül.

(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani:

a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni

Kérném a Tisztelt Szülőt, akinek gyermeke várhatóan 2017 őszétől 100%, illetve 50%-os támogatásra jogosult, a következő igazolásokat nyújtsa be intézményünkhöz személyesen, vagy postai úton:

- 3 vagy több gyermekes család esetén honlapunk Közétkeztetés/Nyomtatványok menüjében található Étkezés normatív támogatás igénylése (6.melléklet a 328/2011. kormányrendeletherz) nyillatkozat kitöltése szükséges, 18 év feletti gyermekről iskolalátogatási, ill. hallgatói jogviszony igazolást is kérünk;

- tartósan beteg gyermek esetén: szakorvosi igazolást

- sajátos nevelési igényű gyermek esetén: a lakóhely szerinti illetékes Pedagógiai Szakszolgálat által kiadott    szakértői vélemény

- rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság esetén: a határozat másolatát.

Ezen igazolásokat minden tanév elején kérjük ismételten benyújtani, mindaddig, amíg a kedvezményre való jogosultság fennáll. A szülő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben 100% -os térítési díj fizetésére kötelezett.

Az iskolai étkezési díj beszedése központilag, a következő módokon lehetséges:

- készpénzzel havonta 2 alkalommal az előre közölt időpontokban az adott oktatási intézményben, illetve pótbeszedéskor a ZEGESZ étkezési csoportjánál Zalaegerszeg, Kis u. 8. (MEGKÖZELÍTHETŐ: ZALA PLAZA FELŐLI OLDAL, KIS UTCAI BÖLCSŐDE GAZDASÁGI BEJÁRATA ELŐTTI ÉPÜLET (VOLT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT))

- átutalással: a számlán szereplő bankszámlára;

- OTP Banknál banki pénztári befizetés;

- csoportos beszedési megbízással: ebben az esetben a felhatalmazónak a kitöltés után a felhatalmazást a számlavezető bankkal kell aláíratni, elfogadását követően a megbízás másolatát / a bank által adott igazolást a ZEGESZ étkezési csoportjához kell eljuttatni.

CSEKKES BEFIZETÉSRE NINCS LEHETŐSÉG!

A szolgáltató az étkezés lemondását, módosítását a tárgynapot megelőző 8 óra 30-ig fogadja el intézményünktől.

Lemondási lehetőségek: ingyenes üzenetrögzítős zöldszámon 80/210-411, illetve email-en Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..


Későbbi időpontban lemondást elfogadni nem áll módunkban.

Felhívjuk a Tisztelt Szülő figyelmét, hogy a tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés lemondását.

Késői lemondás esetén lehetőséget biztosítunk az ebéd éthordóban történő elszállítására az iskola konyhájáról.

Az Étkezési díj szedése előre történik.

A szeptember havi díj szedése 2017. augusztus 21-24-ei héten fog történni.

A pontos iskolai beosztást, illetve a pótbeszedés dátuma várhatóan július 1-től az iskolákban, a Zalaegerszeg Újságban, a zalaegerszeg.hu, illetve a zegesz.hu honlapon lesz megtalálható. Pótbeszedés 2017.08.29-én 9.00-17.00 óráig lesz a ZEGESZ étkezési csoportjánál, Zalaegerszeg, Kis u. 8. sz. alatt. Akik a pénzbeszedési napokon nem tudták befizetni az étkezési díjat, azoknak 2017.08.30. - án ügyfélfogadási idő alatt még lehetőséget biztosítunk a befizetésre. Azok a szülők, akik utalással szeretnék fizetni az étkezési díjat, azt legkésőbb 2017.08.30. - án 12.00-ig utalják el. 

Későbbiekben a fenti fórumokon tájékozódhat a pénzszedési napokról.

Étkezni csak az étkezési térítési díj megfizetését követően lehet. Amennyiben a szülő, vagy a tanuló az intézményben a kihirdetett befizetési napokon nem fizeti be az étkezési díjat, az étkezési adag megrendelését az intézmény az aktuális étkezési időszak kezdetétől mindaddig szünetelteti, amíg az étkezési időszak hátralévő étkezési napjaira számított térítési díj befizetésre nem kerül.

Az intézményben – napközbeni ellátás keretében – biztosított étkezési térítési díjak megfizetésére a szülő, gyám (törvényes képviselő) köteles.

A fentiek alapján az étkezési díj fizetésének elmulasztása esetén a tanuló az étkezés igénybevételéből kizárásra kerül. A fennálló díjtartozás behajtása érdekében a szükséges jogi lépéseket intézményünk meg fogja tenni. (Fizetési felszólítás, fizetési meghagyásos eljárás lefolytatása, végrehajtás kérése...)

A rendszer lehúzható „chip” étkezési kártyával működik, s nem ad lehetőséget a kártya nélküli étkezésre. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a menzadíj a havi pótbefizetésig nem kerül rendezésre, a kártya letiltásra kerül, a tanuló nem fogja tudni használni.

A menzakártya egyszeri díja 625 Ft, melyet az iskolai beiratkozáskor kell befizetni, az étkezés jelölésével együtt.

Felhívom a Tisztelt Szülő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszűnése – az étkezési csoport felé 3 napon belül szíveskedjen jelezni.

A zegesz.hu honlapon a közétkeztetés oldalon további kérdésekre is választ talál (nyomtatványok, igénylőlapok, stb.).

Köszönöm együttműködését!

Zalaegerszeg, 2017. március 8.

Gehér Mariann

igazgató

 
Tájékoztató

 

A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet felhívja a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az étkezési csoportjának ügyfélfogadási ideje 2016. október 1-től az alábbiak szerint változik:

hétfő-péntek 7-11 óra

szerda 13-17 óra

Kártyavásárlásra, illetve étkezés befizetésre továbbra is csak ügyfélfogadási időben van lehetőség.

Kérjük az ügyfélfogadási időpontokat betartani!

 
 
Tisztelt Szülők!


A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet a 2016-2017-es tanévre vonatkozó normatív étkezési kedvezményt a megfelelő igazolások (hallgatói jogviszony igazolás, iskolalátogatási igazolás, rendszeres gyermekvédelmi határozat és tartós beteg igazolás) benyújtása után tudja biztosítani.

Az ebéddíj szedése előre történik. A normatív kedvezmény megadásához szükséges igazolásokat legkésőbb 2016. augusztus 12-ig juttassák el az ZeGesz étkezési csoportjához (Zalaegerszeg, Kis u. 8.). A 18 év felettiek iskolalátogatási és a hallgatói jogviszony igazolását az intézmények szeptemberben tudják kiadni, ezért az augusztusban beszedésre kerülő szeptemberi díj teljes áron kerül kiszámlázásra. A megfelelő papírok benyújtása után a túlfizetés jóváírásra, illetve visszafizetésre kerül.
Az étkezés lemondása a tárgynapot megelőző munkanap reggel 8 óra 30-ig lehetséges. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés lemondását.


Étkezést lemondani az alábbi elérhetőségeken lehet:
Ingyenes üzenetrögzítős zöld szám: 06/80/210-411
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Megértésüket előre is köszönjük!

Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet Étkezési Csoport

 
FIGYELEM!

 

A ZALAEGERSZEGI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET FELHÍVJA A TISZTELT SZÜLŐK FIGYELMÉT, HOGY ÉTKEZÉSI CSOPORTJA
2016. JANUÁR 1-TŐL ELKÖLTÖZÖTT ZALAEGERSZEG, KIS U. 8. SZ. ALÁ.

MEGKÖZELÍTHETŐ: ZALA PLAZA FELŐLI OLDAL, KIS UTCAI BÖLCSŐDE GAZDASÁGI BEJÁRATA ELŐTTI ÉPÜLET (VOLT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT)


Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a közétkeztetéssel kapcsolatos fontosabb információkról.

Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelőző munkanapon 8 óra 30-ig a 06/80/210-411 -es üzenetrögzítős ingyenes zöld számon illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen lehetséges a könnyebb bizonyíthatóság miatt.
A tanulók étkezésének ellenértékét az adott oktatási intézményben havonta két alkalommal van lehetőség kifizetni az adott iskolákban a www.zegesz.hu honlapon közzétett időpontokban. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés lemondást.


Bármilyen egyéb ügyben a következő elérhetőségeken állunk rendelkezésükre:


Telefonon: 06/30 451- 7045, 06/30 737-0610, 06/92 510-945
Személyesen: ZeGesz Étkezési Csoport Zalaegerszeg, Kis u 8. (Zala Plaza felőli oldal, Kis utcai bölcsöde gazdasági bejárata előtti épület, volt Családsegítő szolgálat)
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélfogadás: H-P.:7-9 óráig, szerda.15-17 óráig.


AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐPONTOKAT KÉRJÜK BETARTANI.